Sunday, March 28, 2010

Guru giyan ki Guru prakash ki , sneh ki , mohabat ki , apnepan ki aur pa to jiwan ki har kushiya har alam roshan hao , har rah jyoti may ho , har pal mast ho , har pal anand aur Omkar masti

No comments:

Post a Comment